Ընդունելություն

Առաջին դասարանի ընդունելության համար պահանջվում են

ներքոհիշյալ փաստաթղթերը

  • Ծնողի դիմումը, Երեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը
  • Տեղեկանք հաշվառման մասին/անձնագրային բաժին/
  • Երկու լուսանկար /3X4 չափի/
  • Երեխայի բժշկական քարտը
  • Եթե վկայագրված չէ, ապա բժշկի փաստաթուղթը
  • Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր բացի շաբաթ և կիրակի օրերից ժամը` 9 00-15 -00, մինչև օգոստոսի 31-ը: